Krav på norsk bruksanvisning?

Noen ganger opplever forbrukere at det ikke følger med bruksanvisning med gjenstanden de kjøper - eller at denne kun er på et uforståelig språk. I mange tilfelle kan det være svært viktig å motta slik bruksanvisningen, da den gjerne inneholder beskrivelser av hvordan tingen skal vedlikeholdes tilstrekkelig. I utgangspunktet er det slik at kjøper selv har ansvar for mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold.


Har du krav på bruksanvisning? Har du krav på at den skal være norsk? Og hvis du ikke har mottatt det, har du krav på noe mer?

Etter forbrukerkjøpsloven § 16 har tingen en mangel dersom «nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen».


Det følger av lovens forarbeider, jf. NOU 1993:27 Forbrukerkjøpslov s. 125, at dette innebærer et krav om at bruksanvisning e.l. skal følge med varen i de tilfeller det må anses nødvendig.


Det følger videre av forarbeidene:


«Hvilke opplysninger som er nødvendig, må vurderes i forhold til objektiv norm, d.v.s. uavhengig av den enkelte kjøperens forutsetninger og behov. De aktuelle opplysningene må være tilgjengelige for kjøperen, Det innebærer at de må være gitt på et språk kjøperen forstår. I de fleste tilfeller må det aksepteres med bruksanvisning på svensk eller dansk. Unntak kan imidlertid tenkes hvis dette gjør anvisningen vanskelig å forstå for nordmenn.


Hvis kjøperen er gjort oppmerksom på det, eller det dreier seg om produkter hvor kjøpere må forutsettes å ha spesielle forutsetninger, kan bruksanvisning på et annet språk, i første rekke engelsk, unntaksvis være akseptabelt.»


Etter fkjl. § 16 vil det foreligge en mangel hvis nødvendige opplysninger ikke følger varen. Det må imidlertid vurderes etter lovens mangelsbestemmelser om og i tilfelle hvilke mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende som følge av dette.


Etter fkjl. § 21 har forbrukeren rett til oppfyllelse, og kan derfor fastholde dette. Et virkemiddel for å fastholde kjøpet er evt. å tilbakeholde en del av kjøpesummen, jf. fkjl. § 28. Tilbakeholdelsen må imidlertid være forholdsmessig. Man kan ikke holde tilbake mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet. Da spørs det om man har kjøpt gjenstanden med kreditt, og i det hele tatt har noe beløp å tilbakeholde.


Dersom selger mener at han ikke kan levere slik dokumentasjon, er en annen mulig mangelsbeføyelse et krav om prisavslag etter fkjl. § 31. Dette ble også resultatet i en tingrettsdom av 2010, hvor tingretten tilkjente en villaeier et prisavslag på 1/3 av kjøpesummen, fordi en varmepumpe i villaen var levert med mangelfull dokumentasjon. I tillegg fastsatte dommen at kjøper hadde krav på overlevering av alt tilgjengelig og oppdatert materiell klassifisert som bruksanvisning/brukermanual.


En ting som er verdt å kommentere i en slik sak, er betydningen for selger at bruksanvisning ikke er overlevert til kjøper. Dette kan få betydning for senere mangelsvurderinger, da mangler i mange tilfeller kan tilbakeføres til kjøperens manglende vedlikehold. Spørsmålet blir da hvordan dette stiller seg, dersom selger ikke har overlevert dokumentasjon om vedlikehold. Kanskje veltes et større ansvar for mangler over på selger.


I alle tilfelle taler loven og rettspraksis for at selger i et slikt tilfelle har krav på et visst prisavslag, og videre et krav på utlevering av slik dokumentasjon. Dette er også noe man kan ta til Forliksrådet for å få dom på.


Advokatfirmaet Wiermyhr kan bistå deg med en forliksklage. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!


1,947 visninger0 kommentarer