"Vi starter alltid en sak med løsningen i tankene." 

F A C E B O O K

O M  O S S 

Vi bistår innen en rekke rettsområder samtidig som vi er spesialistert innen erstatnings- og forsikringsrett. Vi har omfattende erfaring med erstatningsssaker mot forsikringsselskap, både når det gjelder personskader, yrkesskader/ yrkessykdom, forsikringsoppgjør etter tingskade og produktansvar. Vi har også lang erfaring med tvister knyttet til fast eiendom, forbrukerentreprise, forbrukerkjøp, boligrett/ husleierett, sameietvister, tvister med borettslag, arbeidsforhold, skifterett og familie- og barnerett. Vi tar også bistandsoppdrag og straffesaker. 

Vi er opptatt av å se klientens behov, og tilgjengelighet, forståelse og løsning er derfor viktige nøkkelord hos oss.  Vi vurderer klientens sak også ut fra et prosessøkonomisk perspektiv, der vi er opptatt av om det er forsvarlig å bringe en sak inn for domstolen.

F A G O M R Å D E R

P E R S O N S K A D E

Erstatningsoppgjør etter trafikkulykker eller yrkesskader er ofte lange prosesser. Det tar ofte flere år før skadeomfanget blir klarlagt og før selskapene foretar endelig oppgjør. I mellomtiden har du som skadelidt krav på erstatning for løpende tap.

 

Vi bistår deg mot forsikringsselskapene for å få ut det du rettmessig skal ha i erstatning, både for den påførte perioden og for fremtidig tap. Vi sikrer dine interesser undervis i prosessen og sørger for at du blir utredet av spesialister som vi har tillit til, og ikke av leger forsikringsselskapene har tette bånd til.

 

Objektiv utredning hos sakkyndig er viktig for din sak og ditt oppgjor fra selskapet, og vi bidrar til å styre saken din i riktig retning. 

 

Personskadesaker krever ofte omfattende medisinsk kompentanse hos din advokat, og vi har lang erfaring innen en rekke ulike medisinske skader. Har du bistand fra advokat oppnår du som reglel  langt høyere erstaning enn om du må ta kampen alene mot forsikringsselskapene.

 

Rimelige og nødvendige advokatutgifter etter en skade skal dekkes av forsikringsselskapet, så ta kontakt for en uforpliktende samtale så diskuterer vi veien videre med deg. 

F O R S I K R I N G S O P P G J Ø R

Trenger du bistand med forsikringsoppgjør etter en tingskade, som feks brannskade,  tyveri, vannskade eller andre tilfeller? I så fall kan vi hjelpe deg.

 

Vi har lang erfaring med omfattende skadeoppgjør etter ulike forsikringstilfeller. Selskapene ønsker gjerne å begrense skadeoppgjørene, mens vi er opptatt av at kunden skal motta et korrekt forsikringsoppgjør. Skadeoppgjør etter f.eks. brannskader kan være svært kompliserte og tidkrevende, og det tar tid å finne korrekte verdier på skadet eller frastjålte gjenstander.

 

Forsikringsselskapene engasjerer ofte utredere, og det er viktig å ha nødvendig bistand fra advokat om så er tilfelle. En del saker ender ofte med påstand fra forsikringsselskapene om angivelig svik/ forsikringsbedrageri, som ofte er helt ubegrunnet. Det er derfor viktig å ha profesjonell bistand tidlig i en sak for å unngå at selskapene posisjonerer seg. 

A N N E T

Kommer mer ...

X

SYKLISTENES LANDSFORENINg

ADVOKATFIRMAET WIERMYHR

Medlemmer i Syklistenes Landsforening (SLF) kan kostnadsfritt ringe advokat Camilla Wiermyhr for å få svar på spørsmål av mindre omfang knyttet til jus og sykling, inntil en halvtime.

I tillegg får alle medlemmer 20 % rabatt på timepriser ved eventuell øvrig avtale om advokatbistand. 

Juridiske rettigheter og plikter for syklister danner rammen for avtalen.

Advokatfirmaet Wiermyhr bidrar også jevnlig med artikler i HJUL OG JUS. Artiklene finner du i bloggen vår.

Ønsker du å melde deg inn i Syklistenes Landsforening? Klikk her.

AKTUELT

Personskade
 
 

VERDIER

“Fast i sak, mild i form.”

Camilla Wiermyhr, partner/advokat

Hos Advokatfirmaet Wiermyhr vet vi viktigheten av å stå fast ved prinsippene i en sak, uten å være konfliktskapende med personen man står overfor. Dette er et viktig prinsipp innen all mekling, og mekling er en stor del av advokatjobben.

 
CAMILLA
WIERMYHR

Camilla Wiermyhr har lang erfaring som advokat, etter flere år i forsikringsbransjen. Camilla er spesialist innen personskader og erstatningsrett, men har også lang erfaring med et bredt spekter av saker innen bl.a. arv- og familierett, fast eiendom, arbeidsrett og straff.

ANNE
G. CRAMER

Anne Gramstad Cramer ble ansatt som advokatfullmektig sommeren 2018 etter å ha fullført sin master i rettsvitenskap ved UiO våren 2018. Anne skrev master om fødselsskader og jobber særlig med personskader og arbeidsrett hos oss.